Projectwerking Toerisme Oost-Vlaanderen

Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s probeert Toerisme Oost-Vlaanderen een boost te geven aan de ontwikkeling en promotie van toerisme in Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt projecten uit, investeert middelen en probeert extra middelen aan te trekken (via cofinanciering) om extra aanbod te creëren, toeristische meerwaarde of kwaliteitsverhoging na te streven of extra communicatie en promotie te voeren. Dit komt niet alleen de toerist en recreant ten goede maar zorgt voor een economische return voor de ondernemers.

LOPENDE PROJECTEN

INTERREG: Grenspark Groot Saeftinghe

Duurzame vrijetijdsbesteding in Grenspark Groot Saeftinghe: een uniek samenspel van natuur, haven en landbouw
Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt gebied over de grens heen waar grote Zeeuws-Vlaamse en Wase polders samenkomen met een estuariene natuurkern, inclusief het Verdronken Land Van Saeftinghe, en de haven van Antwerpen. Het gebied is uniek vanwege de combinatie van landbouw, natuur en haven. De duurzame ontwikkeling van deze regio is daarom ruimtelijk en bestuurlijk één van de meest complexe processen in Vlaanderen en Nederland. Dat was aanleiding voor de oprichting van Grenspark Groot Saeftinghe in 2016.
Met dit Interreg-project willen de projectpartners de regio aantrekkelijker maken voor toeristen. Om duurzame vrijetijdsbesteding in het grenspark te ontwikkelen, zet het in op enkele strategische investeringen en activiteiten, gekoppeld aan educatie en leefbaarheid (people), authentieke en verantwoorde natuur- en landschapsbeleving (planet) en lokaal ondernemerschap (profit). Zo wordt ingezet op de uitbouw van het ‘grensparkhart’ d.m.v. drie centrale onthaalpoorten en wordt er tot in de ‘buitenschil’ een verbindend netwerk georganiseerd dankzij infrastructurele inrichtingen. Ingrepen zoals de installatie van picknicktafels, zit- en ligbanken, educatieve en belevingselementen, uitkijktorens, schuilhutten, vogelkijkwanden, bewegwijzering en infoborden versterken de beleving en werken verbindend. Zo worden bezoekers ook beter gespreid, onder meer om de druk op de omgevende natuur te verlichten en verschillende ondernemers in het gebied te ontdekken.
De (be)leefbaarheid van het gebied wordt gewaarborgd dankzij het monitoren van bezoekersstromen en het onderzoeken wat het effect is van die stromen op de omgeving. Daarnaast wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners (de ‘streekholders’) zodat de juiste wegen gekozen worden voor de versterking van het toeristisch-recreatief aanbod en de landschapsbeleving. Zo blijft de rust in de nabijgelegen polderdorpen gegarandeerd. Het project streeft naar een stevige lokale verankering zodat het grenspark ook in de toekomst door de omgeving en ondernemers uitgedragen wordt.

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt aan dit project mee door de realisatie van een rustpunt en door diverse acties te ondersteunen via kennisuitwisseling.

Projectduur: 01/07/2023 – 30/06/2026
Projectverantwoordelijke: EGTS Linieland Van Waas en Hulst
Toegekende subsidie Interreg (voor het totale project): € 5.499.017,40 (48,82%)
Thema: Een socialer Europa. Inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding

Routescan Dender- & Molenbeekvallei

In de vallei van de Dender en van de Molenbeek werd het potentieel voor wandelproducten onder de loep genomen. Dat doen we door middel van een ‘routescan’. Kort gezegd vond er een studie plaats waar nog potentieel ligt voor wandelen in deze gebieden. De routescan resulteert in de realisatie van drie fysieke wandelnetwerken (Scheldevallei Oost, Dendervallei Noord en Vlaamse Ardennen Noord) en een virtueel wandelnetwerk (Dendervallei Zuid).
Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Stijn Vinck, stijn.vinck@oost-vlaanderen.be.

Toegankelijke routen

Toerisme Oost-Vlaanderen zet volop in op toegankelijk toerisme met ‘Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen’, een project dat ervoor moet zorgen dat 4 fiets-, 4 wandel- en 3 autoroutes toegankelijker en kwaliteitsvoller zijn voor mensen met een mobiele beperking. Het eerste deel van dit project werd midden 2022 afgerond. Het tweede deel betreft toegankelijke zitbanken. Dit deel wordt gerealiseerd begin 2024. Het project wordt financieel ondersteund door Toerisme Vlaanderen (Iedereen Verdient Vakantie).
Klik hier voor meer info.
Vragen? Contacteer onze projectcoördinator drempelvrij toerisme David Talloen (david.talloen@oost-vlaanderen.be).

Rap op stap

Toerisme Oost-Vlaanderen blijft inzetten op het uitbouwen en verstevigen van het netwerk van Rap op Stapkantoren in Oost-Vlaanderen via financiële, promotionele en inhoudelijke ondersteuning. Rap op Stapkantoren zijn laagdrempelige reisbureaus die mensen met een beperkt budget helpen bij het organiseren van uitstappen en vakanties. De projectcoördinator van Toerisme Oost-Vlaanderen begeleidt de kantoren in hun werking, door onder meer subsidiedossiers op te volgen, vormingen en netwerkmomenten te organiseren en promotiemateriaal te laten ontwikkelen.

Momenteel zijn er in Oost-Vlaanderen 44 kantoren in 33 gemeenten op 60 locaties, het grootste aantal van alle provincies. Dankzij het provinciale netwerk van Rap op Stapkantoren vinden ongeveer 14.000 personen en gezinnen in Oost-Vlaanderen hun weg naar de Rap op Stapkantoren en naar het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie, VRIJUIT, het gemeentelijk of stedelijk aanbod en het provinciaal gratis en betaalbaar aanbod. Een overzicht van alle kantoren kan je via volgende link vinden: www.rapopstap.be

Sinds 2022 zijn er in Oost-Vlaanderen (enkel in Oost-Vlaanderen) nu ook 18 Rap op stapkantoren met een plus. Dit betekent dat ze ook het aanbod (en geven ook advies) voor mensen met een beperking. Meer info over Rap op stapkantoren met een plus: https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap-plus

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator drempelvrij toerisme David Talloen (david.talloen@oost-vlaanderen.be).

LEADER: Belevingsvol wandelen in het Waasland

Realisatie van vier belevingsrustpunten (Wachtebeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren) en één belevingsoversteek (Moerbeke) langs het wandelnetwerk in het Waasland. Dit project wordt gesubsidieerd als Europees LEADER-project.
Vragen? Contacteer onze Teamlead Makers Stijn Vandeplas (stijn.vandeplas@oost-vlaanderen.be).

Toeristisch onthaal

Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde in samenwerking met de toeristische sector een nieuwe visie, over hoe het toeristische onthaal in Oost-Vlaanderen verder geprofessionaliseerd zal worden.

Samen op weg naar een uitgebreid en kwaliteitsvol onthaal in Oost-Vlaanderen, waar de gast zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt!
Toerisme Oost-Vlaanderen wil uitgroeien tot een volwaardig steunpunt voor kwaliteitsvol onthaal en vormt, met centrale diensten en regioteams, het vliegwiel:
– met een team van intern gevormde medewerkers.
– door het ondersteunend vormen van minstens 50 kwalitatieve onthaalpunten, verspreid over de hele provincie. Deze onthaalpunten zijn klein tot groot, publiek of privaat, bestaand of nog op te richten.
– het onthaal is voortaan een essentieel onderdeel van de sectorsamenwerking binnen het Oost-Vlaamse netwerk van toeristische ondernemers en initiatiefnemers. Deze toeristische partners worden – door Toerisme Oost-Vlaanderen, door de regio’s én door elkaar – geïnspireerd, geënthousiasmeerd en versterkt.

Enkele acties:

Vragen? Contacteer Toerisme Oost-Vlaanderen via sector@oost-vlaanderen.be.

Interreg V: EUROCYCLO

Het fietstoerisme in Oost-Vlaanderen zit in lift. Investeringen in fietstoerisme worden ruimschoots gecompenseerd door de economische voordelen voor lokale bewoners en ondernemers, tonen studies aan. Dat gegeven is het algemene uitgangspunt van het Interreg V – France-Wallonie-Vlaanderen project Eurocyclo. 27 projectpartners en 3 geassocieerde partners, onder leiding van Idéta (agentschap voor territoriale ontwikkeling in Picardisch Wallonië), werkten samen het project Eurocyclo uit. Aan dit project hangt een totaal prijskaartje van ruim € 20 miljoen vast.

4 belangrijke pijlers van het Eurocycloproject:
 • een gezamenlijke, grensoverschrijdende marketing en communicatie
 • infrastructurele investeringen op fietsknooppuntennetwerken en Eurovélo routes (www.eurovelo.com)
 • bewegwijzering en ondersteunende randinfrastructuur op nieuwe fietsknooppuntennetwerken (Frankrijk en Wallonië) en bestaande Eurovélo routes
 • een kwalitatief en kwantitatief fietsonderzoek om de economische impact van het fietstoerisme te meten en te onderbouwen

De Oost-Vlaamse Projectpartners: in Oost-Vlaanderen sloegen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit, het stadsbestuur Ronse en Toerisme Oost-Vlaanderen de handen in elkaar voor het Eurocycloproject.

 • Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit en het stadsbestuur Ronse focussen op de infrastructurele investeringen. Deze investeringen komen zowel het fietsknooppuntennetwerk als het lange-afstandsfietstraject ‘Eurovélo 5’ ten goede. Bovendien kaderen deze inspanningen binnen het provinciale beleid inzake duurzame verplaatsingen. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit trekt € 1,1 miljoen uit voor de aanleg van 6 kilometer fietsweg infrastructuur van Rozenaken over Ronse naar Ellezelles, de aanleg van een meer kwalitatieve verbinding met Wallonië ter hoogte van de brug van Beaufaux, en de aanleg van 2 kilometer fietsweginfrastructuur van Ronse richting Rozenaken.
 • Ook het stadsbestuur van Ronse investeert een extra bedrag van ruim € 250.000 in de heraanleg van de fietsweginfrastructuur van Rozenaken over Ronse naar Ellezelles.
 • Toerisme Oost-Vlaanderen focust op de vermarkting en communicatie van het project, de bewegwijzering van het Eurovélo 5 traject en staat in voor een grootschalig fietsonderzoek in de regio Vlaamse Ardennen. Toerisme Oost-Vlaanderen investeert € 250.000, waarvan een ruim deel in het fietsonderzoek dat moet helpen om het aantal en type fietsers in de regio in kaart te brengen.

Alle Oost-Vlaamse initiatieven samen zijn goed voor een totale investering van meer dan € 1,6 miljoen. De helft ervan wordt gefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de overige 50% nemen de respectievelijke partners voor hun rekening.

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Stijn Vinck, stijn.vinck@oost-vlaanderen.be.

Project Scheepswerven in Beeld

Het project Scheepswerven in beeld wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs de Schelde beleefbaar maken, ontsluiten voor recreanten en toeristen, met elkaar verbinden en promoten.
Toerisme Oost-Vlaanderen doet dit in samenwerking met Toerisme Scheldeland, Toerisme Waasland, de Gemeente Temse en Tolerant vzw.

3 sites met belangrijk scheepsbouwverleden als belangrijke bezienswaardigheden:
 • De Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
 • Boelwerf in Temse
 • CNR-site in Kruibeke

Er worden verbindingen gelegd door thematische fiets- en wandelroutes en samenwerkingen opgezet met toeristische partners om in te spelen op de realisaties en het thema van het nautisch erfgoed.

Vragen? Contacteer onze Teamlead Onderzoekers Boris Dewolf: boris.dewolf@oost-vlaanderen.be

Project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen

SierteeltToerisme Oost-Vlaanderen zet in op de toeristisch-recreatieve productontwikkeling en promotie van sierteeltproducten, met o.a. welkomstborden en ambassadeurs (klik hier voor een terugblik op die realisaties).
Ook de volgende jaren wil Toerisme Oost-Vlaanderen sierteelt & toerisme dichter bij elkaar brengen.

Vragen? Contacteer Boris Dewolf boris.dewolf@oost-vlaanderen.be of Stijn Vandeplas (stijn.vandeplas@oost-vlaanderen.be).

Onthaalplan Drongengoed

Het Drongengoedgebied, in het noordoosten van de Provincie Oost-Vlaanderen, herbergt een unieke mix van waardevolle natuur en bos, ondernemend platteland en aantrekkelijke dorpen. Het maakt deel uit van een ruimer gebied met diverse en waardevolle landschappen, zoals de Meetjeslandse bossengordel en het Landschapspark Bulskampveld.
Sinds enkele jaren zet dit gebied zichzelf op de kaart als Landschapspark Drongengoed. Het wil zijn recreatief en toeristisch potentieel realiseren en zijn belevingswaarde van het gebied verhogen. Tegelijk is dit gebied ook op andere vlakken in ontwikkeling. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben er projecten opgestart op het vlak van mobiliteit, natuur, water, landschap, erfgoed, toerisme, etc.
Om deze ontwikkeling verder te stroomlijnen en te verduurzamen staan we voor twee uitdagingen. Er is nood aan een meer structurele werking rond het Landschapspark Drongengoed. Daarnaast is er nood aan meer coördinatie tussen de verschillende projecten en processen in het gebied. Deze uitdagingen werden aangekaart door gemeentebesturen, maar werden ook als quick win voorgesteld door de werkgroep ‘Meetjesland’ i.k.v. de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).
Om deze uitdagingen aan te gaan, beoogt dit projectvoorstel drie doelstellingen:
(1) Het Landschapspark Drongengoed verder uitbouwen als een gebied voor de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland.
(2) Processen opstarten rond gebiedsspecifieke projecten. Door te werken rond deelprojecten waar alle actoren zich goed kunnen bij voelen worden concrete oplossingen uitgewerkt die bijdragen tot de duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
(3) De lokale verbondenheid met het Landschapspark vergroten door lokale initiatieven te stimuleren.
Deze drie doelstellingen getuigen van een globaal streven naar een gedragen samenwerking en meer onderling begrip tussen actoren over hun respectievelijke ruimtevragen en belangen. Bovendien zal dit resulteren in concrete oplossingen op het terrein.

Vragen? Contacteer Erik Hennes, onze regiocoördinator Meetjesland.

Florerende bestemmingen

Alle info over dit project vind je op de projectpagina.

Vragen? Contacteer Erik Hennes, onze regiocoördinator Meetjesland.

EERDERE PROJECTEN TOERISME OOST-VLAANDEREN

 • ‘De Lieve vervoert’, met o.a. thematische routes en digitale beleving, met de Lieve als blauwe draad
 • ‘Beleef je eigen Ronde’, met de ontwikkeling van infrastructurele projecten (fietsinrijpunten, rustpunten, tijdsmetingen), digitale en promotionele productontwikkeling rond de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
 • ‘Tanaris’, rond toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en langs de Dender (Scheldeland) (Toeristisch-recreatief Project Toerisme Vlaanderen)
 • ‘Toeristische vertaling van het netwerk horeca en producenten streekproducten’, ter bevordering van de samenwerking tussen horecaondernemers en producenten van streek- en hoeveproducten (LEADER-programma)
 • ‘I3VT’, een Interreg IV-project om de samenhang van de infrastructuur en signalisatie te verbeteren in de grensstreek (i.s.m. Westtoer)
 • Wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer
 • Wandelnetwerken Waasland
 • Wandelnetwerken Zwalmstreek – Getuigenheuvels – Bronbossen
 • Wandelnetwerk Brabantse Kouters
 • Alle eerder gerealiseerde fiets- en wandelnetwerken

Projecten samen met…

Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook samen met respectievelijk Toerisme Scheldeland, Toerisme Meetjesland en Toerisme Vlaamse Ardennen rond de realisatie van o.a. de volgende projecten:

 • ‘Groote Oorlog in Scheldeland’, met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes naar aanleiding van 100 jaar WO I (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
 • ‘Plattelandsbeleving langs de grens’ waarin de plattelandsbeleving als toeristisch product rond de grens in het Meetjesland verder werd ontwikkeld (LEADER-programma). Resultaten hiervan zijn de brochure Boerke op stap en de Boerke ommetjes.
 • ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ rond de versterking van hoeve- en streekproducten als toeristisch product in de Vlaamse Ardennen (LEADER-programma)

Vragen of hulp nodig?