Impulsprogramma’s toeristische hefboomprojecten

Broed jij op een toeristisch hefboomproject? Doe mee aan de oproep 2016 en meld jouw project aan uiterlijk 31 mei 2016! Hefboomprojecten zijn projecten met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en onze ondernemers.
> Thema’s en voldoen aan…

Reglement Betoelaging toeristische publicaties evenementen

Voor wie (mee)werkt aan een wervende toeristische publicatie rond evenementen.
> Meer info…

Reglement voor de ondersteuning van toeristische evenementen

Voor de organisatie en de promotie van identiteits- en reputatieversterkende evenementen.
> Meer info…

Subsidie voor ‘Rap op stap’-kantoren in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer ‘Rap op Stap’ kantoren zodat mensen met een beperkt budget ook op uitstap of reis kunnen gaan. Een provinciale promotiecampagne, financiële middelen (maximaal 3 000 EUR per jaar) en een leernetwerk ondersteunen de nieuwe kantoren bij hun opstart.
> Meer info

 Reglement voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten

Subsidiëring van initiatieven voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten.

Contact en info

Provincie Oost-Vlaanderen, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, Alain Van Damme, + 32 9 267 87 26, alain.van.damme@erov.be
> Meer info
> Naar het aanvraagformulier

VLIF subsidies voor actieve landbouwers

Landbouwers (actieve landbouwbedrijven) die willen opstarten met hoevetoerisme (met landbouwkundige activiteit) kunnen bij het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) genieten van een ruime overheidssteun voor investeringen in onroerende goederen (of goederen onroerend door hun aard).
voor meer info: www.vlaanderen.be/landbouw > subsidies

Contact en info

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF):
kim.torfs@lv.vlaanderen.be
(voor de arrondissementen Gent en Oudenaarde)
jean.deneef@lv.vlaanderen.be
(voor de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas en Eeklo).

Logiessubsidies Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. In lijn met de beleidskeuzes komen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2017:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
    zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).
  • De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen voor het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.

Vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 30 juni 2017 kan je een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor:

  1. een toeristisch logies dat erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
  2. een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008
  3. een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkens was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum

Contact en info

www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie

Bouwadvies en premies

Wie duurzaam bouwt, wint altijd. Maar vaak weten mensen niet hoe eraan te beginnen. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
> Alle info

Oproep LEADER 2016

LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen. De helft van de financiële middelen komt vanuit de Europese Unie, terwijl Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen instaan voor de andere helft.
LEADER-gebieden zijn Grensregio Waasland, Meetjesland en Vlaamse Ardennen.
Aanmelden ideeën kon tot 4 april 2016!
> Meer details, thema’s en subsidiemogelijkheden…

Subsidies voor het platteland

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de provincie Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014 -2020. Een van de thema’s binnen deze situatieschets is Erfgoed en toerisme. Een  projectidee aanmelden kon tot 2 mei.
> Meer over de acties…

 

 

Vragen of hulp nodig?