Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt Oost-Vlaamse toeristische ondernemers met een aanvulling op het Stimulusprogramma van Toerisme Vlaanderen. Oost-Vlaamse ondernemers die in het Vlaamse Stimulusprogramma niet geselecteerd worden, kunnen in aanmerking komen voor het Oost-Vlaamse Stimulusprogramma. Hiervoor is geen extra aanvraag nodig.
In het kader van het Stimulusprogramma kan een onderneming per logies of attractie 1 aanvraag indienen en betoelaagd krijgen.
Toerisme Oost-Vlaanderen voorziet voor het Oost-Vlaams Stimulusprogramma een budget van € 250.000.

BELANGRIJK: in het kader van het Stimulusprogramma kan een onderneming per dossier maar 1 keer betoelaagd worden.
De voorwaarden zijn identiek aan het Stimulusprogramma van Toerisme Vlaanderen, behalve op volgende punten:
 1. Het maximumbedrag toegekend per dossier bedraagt 20.000 euro. (het minimumbedrag bedraagt 5.000 euro)
 2. Bij de toekenning en verdeling van de provinciale middelen wordt geen onderscheid gemaakt naar aard of categorie ondernemers (bijv. categorie A/B) noch worden delen van de budgetten voorbehouden voor de ene of de andere soort onderneming of categorie.
 3. Voor de provinciale middelen worden enkel steunaanvragen in aanmerking genomen die minstens een score van 10/30 hebben op financiële draagkracht en terugbetalingscapaciteit van de steunaanvrager EN minstens een score van 5/10 op haalbaarheid van het project.
 4. Indien de provinciale middelen ontoereikend zijn om alle dossiers te begunstigen, worden middelen aan dossiers/steunaanvragers toegekend in onderstaande volgorde. Binnen een selectie van dossiers is de rangorde van de oorspronkelijke beoordeling (in het Vlaamse Stimulusprogramma) doorslaggevend. Indien er na toekenning per selectie middelen over zijn, wordt overgegaan naar de volgende selectie.
  1. steunaanvragen met investeringen aangevinkt in minstens de maatregel ‘ecologische duurzaamheid’ door ondernemers van wie de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf hun hoofdactiviteit vormt
  2. steunaanvragen met investeringen aangevinkt in minstens de maatregel ‘digitalisering’ door ondernemers van wie de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf hun hoofdactiviteit vormt
  3. steunaanvragen met investeringen aangevinkt in minstens de maatregel ‘ecologische duurzaamheid’ door ondernemers van wie de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf niet hun hoofdactiviteit vormt
  4. steunaanvragen met investeringen aangevinkt in minstens de maatregel ‘digitalisering’ door ondernemers van wie de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf niet hun hoofdactiviteit vormt
  5. andere dossiers van ondernemers van wie de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf hun hoofdactiviteit vormt
  6. andere dossiers van ondernemers van wie de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf niet hun hoofdactiviteit vormt
 5. Enkel indien er onvoldoende middelen zijn én indien de aanvragers een identieke totaalscore behalen, wordt het laatste deel van het Oost-Vlaamse steunbudget gelijk verdeeld over de dossiers met dezelfde totaalscore.

De toekenning van de provinciale middelen gebeurt door het Bestuursorgaan van Toerisme Oost-Vlaanderen, op advies van de provinciale behandelingscommissie, vanaf 15/07/2021.
De provinciaal toegekende steun wordt uitbetaald door Toerisme Oost-Vlaanderen na goedkeuring van de modaliteiten van steun (zie hieronder).

Voor de uitbetaling van de provinciale steun verklaart de steunontvanger zich akkoord met de volgende modaliteiten:
 • De ondernemer is akkoord met het principe van (deels) renteloze lening en modaliteiten van terugbetaling (zoals vastgelegd door Toerisme Vlaanderen)
 • Toerisme Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht om controle uit te oefenen op de besteding van de goedgekeurde middelen (gedurende de periode van steunverlening)
 • Ondernemers moeten kosten kunnen aantonen aan de hand van facturen (met vermelding gegevens van de onderneming en omschrijving van de kosten) of met onkostennota’s voor kosten minder dan 500 euro
 • Provinciale steun kan (deels) worden teruggevorderd als bij controle blijkt dat investeringen niet werden gerealiseerd zoals voorzien of wanneer blijkt dat kosten van investeringen lager zijn uitgevallen dan geraamd.
Vragen of hulp nodig?

Je kan met je vragen terecht bij de cel sectorwerking van Toerisme Oost-Vlaanderen, sector@oost-vlaanderen.be, T 09 267 70 50.
Meer informatie over het Vlaams Stimulusprogramma lees je op deze pagina (klik hier).

Extra ondersteuning stad Gent

De stad Gent vult het Vlaamse Stimulus Programma van Toerisme Vlaanderen aan met eigen middelen, en dit specifiek voor duurzame projecten. Voor meer informatie over de modaliteiten van het stimulusprogramma, kan je terecht, via mail, bij het VisitGent team: visit@stad.gent. Vermeld duidelijk dat je meer info wil over een duurzaam subsidieproject dat je wil indienen binnen het Stimulus-programma. Informatie hieromtrent staat ook op https://visit.gent.be/nl/visit-gent-voor-professionals.