30-07-2020

Update 30 juli

Sinds 8 juni zijn daguitstappen, meerdaags verblijf en heel wat toeristische activiteiten opnieuw toegestaan. Het toeristisch onthaal krijgt daarbij ook groen licht.

Mondmasker

Sinds eind juli is het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in infokantoren, zowel voor personeel als voor publiek.

Protocol heropstart infokantoren toerisme

Sinds 9 juni 2020 is er een basisprotocol voor de volledige toeristische sector in België, gevalideerd door de bevoegde ministers van Toerisme (mevrouw Weykmans, mevrouw Demir, mevrouw De Bue en de heer Vervoort). Toerisme Vlaanderen stelde een veiligheidsprotocol op voor de veilige heropstart van het toeristisch onthaal als een van de deelsectoren. Het is gebaseerd op en wordt best samen gelezen met de generieke corona-toolbox ‘Veilig aan het werk’ (ERMG) en de eventuele uitwerking hiervan in specifieke protocollen goedgekeurd door de sectoriële Paritaire Comités.

Een duidelijke communicatie naar de bezoekers toe is cruciaal. Toerisme Vlaanderen deelt sjablonen van posters en stickers om je coronaproof onthaal duidelijk te maken aan de bezoekers.

Toerisme Oost-Vlaanderen stelde een checklist op die vanuit het oogpunt van de bezoeker nagaat of het onthaal coronaproof is.

Wat zegt het protocol?

Het protocol is bedoeld voor bemande onthaalpunten die aan bezoekers en inwoners informatie, (streek)producten, publicaties, souvenirs… aanbieden van hun stad, gemeente of toeristische regio.

Algemene principes zijn:
 • Een heropstart wordt afgestemd met het lokale bestuur en is maatwerk afhankelijk van de situatie.
 • Gezondheid van medewerkers en bezoekers staat voorop! Een heropstart kan pas als de organisatie, medewerker en bezoeker de maatregelen kunnen hanteren en respecteren.
 • De richtlijnen van de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ van de FOD WASO zijn essentieel om gasten te ontvangen.
 • Onthalen is ontzorgen: communiceer duidelijk over de genomen maatregelen naar je bezoekers.
 • Schenk de nodige aandacht aan het onthaal en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Welke maatregelen gelden voor de infokantoren?

Het veiligheidsprotocol somt maatregelen op op organisatorisch en technisch vlak en op het vlak van publiekscommunicatie. Hieronder lees je de belangrijkste items.

Organisatorische maatregelen
 • Maak een voorzorgmaatregelenplan op voor je organisatie en voorzie tijdig de nodige middelen. Betrek en motiveer hierbij je medewerkers. Eventueel duid je een corona-coördinator aan en herverdeel je de taakverdeling in het team om de uitvoering van het plan te garanderen.
 • (NIEUW 10/6) Duid zeker een contactpersoon voor contacttracering aan en communiceer hierover, zodat bezoekers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contacttracering.
 • Documenteer de maatregelen en giet ze in een handleiding voor het personeel. Zorg ervoor dat de medewerkers de maatregelen om hun eigen gezondheid en die van de bezoeker goed kennen en toepassen.
 • Monitor de technische maatregelen en stuur bij waar nodig.
 • Wissel intern informatie uit en leer van je collega’s in andere infokantoren.
 • Zorg er voor dat de bezoekers de richtlijnen naleven en spreek ze op een klantvriendelijke manier aan als ze de aanwijzingen niet respecteren.
 • Vermijd werken met vrijwilligers of tijdelijke werkkrachten of zorg ervoor dat ze op dezelfde manier aan de slag kunnen als het vaste personeel.
 • Maak het wachten aangenaam! Denk aan een verruiming van openingsuren om bezoek te spreiden, spreek (vanop afstand) mensen in de wachtrij aan om kleine vragen snel op te lossen.
 • Beperk je aanbod als je de technische maatregelen niet voldoende kan naleven.
Maatregelen rond publiekscommunicatie
 • Voorkom plaatsbezoeken en zet maximaal in op je online aanbod door communicatie via chat, sociale media, webshop, enz.
 • Communiceer online en offline (in het kantoor) over de dienstverlening die je aanbiedt, de genomen maatregelen en wat je van de bezoeker verwacht. Stel bezoekers gerust en laat weten dat je COVID19-veiligheidsprotocol volgt. Gebruik sociale media voor herinneringen en updates. Zorg er ter plaatse voor dat de boodschap duidelijk in het oog springt. Gebruik hiervoor de sjablonen die Toerisme Vlaanderen ter beschikking stelt.
 • Geef aan dat bezoekers welkom zijn als ze geen symptomen van COVID19 vertonen of samenleven met personen met symptomen.
 • Hou face-to-face contacten zo kort mogelijk. Aanvullende info kan je online laten volgen.
Technische maatregelen (cf. winkels)
 • Zorg dat bezoekers de afstand van 1,5 meter kunnen bewaren en werk met vloermarkering om de afstand aan te geven, zowel binnen als buiten. Zorg ervoor dat er geen samenscholingen ontstaan.
 • Maak een inschatting van het maximale aantal bezoekers dat, rekening houdend met de afstandsregel, gelijktijdig binnen kan en duid dit buiten je onthaalcentrum zichtbaar aan.
 • Zorg voor maximale hygiëne en voorzie ontsmettende handgel bij binnen- en buitengaan, bij oppervlaktes die bezoekers kunnen aanraken (touchscreen, publicaties…).
 • Reorganiseer indien nodig de kassazone zodat de afstandsregels nageleefd kunnen worden.
 • Promoot contactloos betalen en werken met bestellingen en afhaling op een afgesproken tijdstip. (opmerking: je mag cash geld juridisch wel niet weigeren).
 • Zorg aan de balie voor een afstand van 1,5 meter tussen de medewerkers en de bezoekers of plaats plexi schermen.
 • Mondmaskers beperken de verspreiding van het virus. Dragen van een mondmasker door bezoekers en personeel is verplicht.
 • Circulatie: probeer eenrichtingsverkeer zodat bezoekers elkaar niet moeten kruisen of zorg voor apart in- en uitgangen.
 • Ontsmet regelmatig voorwerpen, toestellen, oppervlakten die door bezoekers worden aangeraakt.
 • Voorkom dat bezoekers producten voor verkoop aanraken en terugleggen en draag zelf handschoenen als je producten voor bezoekers vastneemt.
 • Zorg voor voldoende verluchting in alle ruimtes.
Coronaproof onthaal zichtbaar maken

Bij het heropenen van een toeristisch infokantoor neem je de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Hierover communiceer je ook duidelijk naar je bezoekers. Toerisme Vlaanderen stelt een aantal sjablonen ter beschikking van posters en stickers voor een coronaproof onthaal.

Webinars over heropstart toeristische infokantoren

In juni planden we webinars over hoe veilig en coronaproof heropstarten en over gastvrijheid in coronatijden.