Wie we zijn als organisatie

Als organisatie van het Oost-Vlaamse provinciebestuur is Toerisme Oost-Vlaanderen vzw (TOV) ambassadeur voor toerisme en recreatie in de 5 Oost-Vlaamse regio’s: Vlaamse Ardennen, Meetjesland, Waasland, Leiestreek (provinciegrensoverschrijdend met West-Vlaanderen) en Scheldeland (provinciegrensoverschrijdend met Antwerpen). Daarnaast is er de kunststad Gent, centraal gelegen in de provincie.

De voorzitter van de vzw is de gedeputeerde, Leentje Grillaert.

Wat we doen

TOV zorgt voor de provincie Oost-Vlaanderen (en haar toeristische regio’s)
 • om als kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve bestemmingen op de kaart te staan
 • om de lokale economie te stimuleren en de uitstraling en het imago te bevorderen – door recreatie en toerisme te ontwikkelen, te ondersteunen en te promoten
 • om als realisator maar ook als partner te fungeren van de toeristische sector (steden en gemeenten, logiesuitbaters, toeristische ondernemers)
Onze kerntaken bij TOV
 1. Ontwikkelen van duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten
 2. Ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren van de toeristisch-recreatieve sector tot duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling
 3. Coördineren en ondersteunen van de toeristische werking op regionaal niveau
 4. Voeren van efficiënte communicatie en marketing rond toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
 5. Specifieke promotie voeren voor bevordering zakentoerisme en MICE (congressen, meetings, incentives,…)
 6. Fungeren als kennis- en expertisecentrum
 7. Regionale toeristische structuren ontwikkelen tot efficiënte organisaties die deze bovenstaande doelstellingen kunnen waarmaken

Voor wie en met wie we werken

1. Toeristen en recreanten
 • Toerisme Oost-Vlaanderen bouwt de provincie verder uit tot een aantrekkelijke bestemming voor toeristen en recreanten (individueel en in groepsverband).
 • We bedenken en ontwikkelen nieuwe, duurzame toeristisch-recreatieve producten, staan in voor de promotie en de distributie ervan en bewaken de kwaliteit van het toeristische aanbod.
2. De ondernemers in de Oost-Vlaamse toeristische sector
 • Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt de organisaties en bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector (logies, horeca, attracties, musea, …) en flankerende sectoren (landbouw, natuur, cultuur) in hun streven naar werkgelegenheid en rendabiliteit.
 • Dat doen we onder meer door onze kennis en informatie te delen, gezamenlijk projecten en promotieacties uit te werken en op Vlaams niveau de belangen van de ondernemers te verdedigen.
3. De Oost-Vlaamse gemeenten
 • Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt de gemeenten in hun toeristische ontwikkelingen.
 • Dat gebeurt onder meer door kennis en informatie te delen omtrent toeristische en sectorale ontwikkelingen en hen te begeleiden bij toeristische en recreatieve projecten.

Hoe past TOV in het toeristische landschap Vlaanderen?

1. Vlaams niveau: Toerisme Vlaanderen

Wat?

Agentschap van de Vlaamse overheid, valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Toerisme

Doelstelling?

Toerisme Vlaanderen wil samen met de toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen het Agentschap meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren.

Hoe?

Productlijnen: erfgoed & kunst, de eet-, drink- en tafelcultuur, wieler- en fietscultuur en mode.

Klemtoon ligt op verblijfstoerisme. Een groot deel van de werking van Toerisme Vlaanderen situeert zich in het buitenland. Toerisme Vlaanderen heeft immers als taak om buitenlandse toeristen naar Vlaanderen te krijgen. Er zijn buitenlandkantoren in Tokyo, New York, Londen, Parijs, Nederland,…

Klemtoon op de sterkste producten:

 • De grote kunststeden Gent, Brugge, Antwerpen en Brussel en in tweede lijn de kleinere steden Leuven en Mechelen
 • Voor de binnenlandse en Nederlandse markt verschuift de klemtoon naar de ‘groene regio’s’

> Lees meer info over Toerisme Vlaanderen

2. Provinciaal niveau: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Wat?

Oost-Vlaanderen is opgedeeld in 5 toeristische regio’s:

 • Meetjesland
 • Waasland
 • Vlaamse Ardennen
 •  Leiestreek (provinciegrensoverschrijdend)
 • Scheldeland (provinciegrensoverschrijdend)
Doelstelling?

TOV staat in voor de ontwikkeling, ondersteuning en promotie van recreatie en toerisme in de provincie.

Hoe?
 • Begeleiden, onderhouden en uitvoeren van grote toeristische infrastructuurprojecten zoals de fiets- en wandelnetwerken
 • Begeleiding van (startende) logies
 • Verwerking van cijfergegevens voor planning en onderzoek
 • Marketing en promotie: websites, Routen magazine, sociale media en nieuwsbrieven zijn hier de belangrijkste instrumenten. In nauw overleg met de regio’s worden mediacampagnes uitgewerkt.
 • Aandacht voor de promotie van groepsuitstappen.
 • Organisatie van vormings- en ontmoetingsmomenten voor de toeristische sector en beleidsmakers in Oost-Vlaanderen.
 • Specifieke promotie voeren voor bevordering zakentoerisme en MICE (congressen, meetings, incentives,…).
 • Communicatie naar de toeristische sector in Oost-Vlaanderen, o.a. via de maandelijkse sectornieuwsbrief.

3. Regionaal niveau: regiowerking binnen TOV

Doelstelling?

De 5 toeristische regio’s (Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek) hebben de taak om het toeristisch beleid in de regio te implementeren, te promoten en te vermarkten als een volwaardige toeristische regio die kan concurreren met andere Vlaamse Regio’s.

Scheldeland en Leiestreek zijn provinciegrensoverschrijdend met respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen. Toerisme Provincie Antwerpen en de provincie West-Vlaanderen zijn er eveneens partner.

Hoe?

Voor elk van de 5 bovengenoemde toeristische regio’s werd een regionaal toeristisch samenwerkingsverband opgericht:

 • met Toerisme Oost-Vlaanderen
 • met de betrokken gemeentebesturen en VVV’s
 • met de private sector

De werkingsmiddelen van deze samenwerkingsverbanden worden samengebracht door de gemeentebesturen aan de hand van een verdeelsleutel en verdubbeld door Toerisme Oost-Vlaanderen. In Scheldeland en de Leiestreek is er eveneens een verdubbeling van de ingebrachte middelen van de niet-Oost-Vlaamse gemeenten door de respectieve provinciepartners.

Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen in elke regio minstens 2 personeelsleden tewerk:

 • een regiocoördinator
 • een regiomedewerker

Toerisme Oost-Vlaanderen is in deze samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en de Raden van Bestuur en/of Dagelijkse Besturen, en volgt op die manier het regionale toeristische beleid nauw op.

4. Stedelijk/ gemeentelijk niveau: DVT/VVV werking

De dienst voor toerisme (DVT) of vereniging voor vreemdelingenverkeer (VVV) staat in voor het ondersteunen en promoten van toerisme in de stad/gemeente.

De werking verschilt sterk van gemeente tot gemeente. De meeste gemeenten beschikken over een toeristische brochure of plan, waar al dan niet horecazaken, logies en toeristische bezienswaardigheden in opgenomen zijn. Een aantal diensten voor toerisme organiseert evenementen en groepsuitstappen.

5. Partners van TOV: Logeren in Vlaanderen vzw

Wat?

Logeren in Vlaanderen vzw is een publiek-private samenwerking tussen de vijf Vlaamse Provincies (Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en West-Vlaanderen) en de private logiessector (Horeca Vlaanderen en de Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw).

De vzw werd opgericht op 30 juni 2004 onder de naam ‘Plattelandstoerisme in Vlaanderen’. In 2011 werd de naam gewijzigd naar ‘Logeren in Vlaanderen’.

Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt de samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland door een jaarlijkse financiële bijdrage, maar ook door de inzet van een provinciale marketingconsulent logies, die in het kader van deze campagne infomomenten organiseert en inschrijvingen opvolgt binnen Oost-Vlaanderen.

Doelstelling?

De vzw Logeren in Vlaanderen heeft een dubbele doelstelling: het is tegelijk een ledenorganisatie voor uitbaters kleinschalig logies als een marketingorganisatie voor vergund logies in Vlaanderen.

> Bekijk de consumentenwebsite
Meer info via info@logereninvlaanderen.be

Vragen of hulp nodig?