Skip to main content
09-06-2021

Update 9 juni 2021

Er zijn versoepelingen voor de gidsactiviteiten. Sinds 8 mei mogen georganiseerde buitenactiviteiten met maximaal 25 personen doorgaan. Sinds 9 juni zijn er ook versoepelingen voor gidsactiviteiten binnen.

Huidige maatregelen en versoepelingen (sinds 9 juni)
Gidsactiviteiten binnen
 • Gidsactiviteiten in een binnenruimte met maximum 24 personen van ouder dan 12 jaar (exclusief de gids) zijn toegestaan, voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie (meer informatie hierover in onderstaande alinea over hygiënemaatregelen). Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Die maatregelen omtrent de beschikbare ruimte beperken logischerwijs het aantal personen per groep. De leden van de groepen moeten zo maximaal mogelijk afstand kunnen houden van elkaar.
 • Op basis van bovenstaande criteria zal elke binnenlocatie (bv museum, kasteel, …) zelf bepalen hoeveel personen op veilige en kwaliteitsvolle manier kunnen deelnemen aan een gidsactiviteit (ondergrens: onbepaald, bovengrens: max. 25 personen). Locaties zijn vrij om te beslissen of zij al dan niet overgaan op gidsactiviteiten en zo ja, wanneer exact.
Gidsactiviteiten in open lucht
 • Sinds zaterdag 8 mei zijn gidsactiviteiten in open lucht met maximum 24 personen ouder dan 12 jaar toegelaten, mits de nodige maatregelen (mondmasker, 1,5m afstand, handhygiëne, ontsmetten,…). Kinderen t.e.m. 12 jaar worden niet meegeteld.
Hygiëne- en andere maatregelen
 • Alle gidsactiviteiten binnen en buiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende hygiëne- en andere maatregelen: mondmasker, handhygiëne, minimale afstand bewaren van 1,5 m tot elke andere persoon/bubbel tenzij hij/zij zelf deel uitmaakt van een ‘bubbel’ (max. vier personen, uitgezonderd kinderen tot 12j) of een ‘huishouden’. Onder ‘huishouden’ worden de personen begrepen die onder hetzelfde dak wonen, alsook nieuwe gezinsvormen zoals nieuw samengestelde gezinnen of andere situaties waar de betrokkenen strikt genomen niet onafgebroken onder hetzelfde dak wonen.
 • De personen die samenkomen in het kader van deze gidsactiviteit moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.
 • Alle gidsactiviteiten binnen mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie .
  Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar deze 2 documenten:
 • De organisatie neemt preventieve maatregelen om samenscholingen of wachtrijen aan de inkom te vermijden.
 • Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot, …) of attributen (audiofoons, …) worden gebruikt, dienen de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen (o.a. rond ontsmetting) die hierrond gelden gerespecteerd te worden. Voor boten, bussen, koetsen en treintjes zijn er aparte protocollen.
Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband
 • Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor maximum 25 personen (zonder leeftijdsbeperking), de begeleiders niet meegeteld, zowel binnen als buiten. Gidsactiviteiten binnen zijn mogelijk voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie.
Kinderen en jongeren in schoolverband
 • Voor alle leerlingen, zowel van het basis- als van het secundair onderwijs, kunnen extra-murosactiviteiten buiten én binnen georganiseerd worden met meerdere klasgroepen. Gidsactiviteiten binnen zijn mogelijk voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie.
 • De activiteiten worden bij voorkeur zo laat mogelijk in juni georganiseerd. Aan de scholen wordt geadviseerd om een risicoanalyse te maken met de locatie/uitbater. Die locatie/uitbater kan ook bijkomende veiligheidsmaatregelen bepalen. Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van scholen.
Mondmasker

Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.

Protocol heropstart gidsactiviteiten

Onderstaand protocol is van toepassing bij gidsactiviteiten op basis van de maatregelen van juni 2021.
Toerisme Vlaanderen publiceerde het veiligheidsprotocol, specifiek voor organisaties met gidsenwerking. Het protocol is goedgekeurd en heeft dus een regelgevend karakter voor organisaties met gidsenwerking.

Wat zegt het protocol?

Dit veiligheidsprotocol richt zich tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren. Het werkveld waarbinnen deze organisaties en gidsen actief zijn, is heel divers. Er zijn verschillende soorten organisaties met een gidsenwerking: gidsenverenigingen, diensten voor toerisme, reisorganisatoren, musea, erfgoedsites,… Ook de locaties waar (in een stedelijke omgeving, in de natuur, in een museum,…) en de manieren waarop (te voet, met de fiets, per boot,…) de rondleidingen gebeuren zijn heel uiteenlopend.

Algemene principes zijn:
 • Gezondheid van gids en bezoekers staat voorop! Een heropstart kan pas als de organisatie de maatregelen kan hanteren en respecteren.
 • De algemene veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal: schud geen handen, hou 1,5 meter afstand, zorg voor een mondmasker, let op een goeie handhygiëne, hoest of nies in de elleboog, voorzie papieren zakdoekjes, blijf thuis bij ziekte en ontsmet punten die door verschillende mensen worden aangeraakt.
Belangrijkste maatregelen op vlak van de organisatie met gidsenwerking
 • Zorg voor een intern voorzorgsmaatregelenplan specifiek voor de eigen organisatie en voorzie tijdig de nodige middelen.
 • Betrek en motiveer de gidsen bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de voorzorgsmaatregelen.
 • Documenteer deze maatregelen ook schriftelijk. Dat kan door het opstellen van een interne handleiding voor de gidsen. Instrueer de gidsen hieromtrent, bijvoorbeeld met een praktische interne vorming.
 • Monitor deze maatregelen regelmatig en stuur bij waar nodig.
 • Zorg voor een aanspreekpunt (corona-coördinator) voor vragen i.v.m. de maatregelen. Communiceer aan de gidsen en de klanten wie deze contactpersoon is en hoe ze die kunnen bereiken.
 • Evalueer het bestaande aanbod van rondleidingen. Indien er delen van rondleidingen of volledige rondleidingen zijn waarbij de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden (vb. bezoek aan kleine ruimte, rondgang in smalle steegjes,…) verwijder deze rondleidingen dan tijdelijk uit het aanbod.
 • Analyseer het traject, de inhoud en de aanpak van elke rondleiding. Bepaalde types van rondleidingen en bijhorende activiteiten zijn voorlopig niet aan de orde: proeverijen, kookworkshops,… Bepaalde elementen zijn mogelijk niet veilig, haalbaar of wenselijk (tonen en in de groep laten rondgaan van objecten, details van dichtbij bekijken, rollenspellen,…). Haal deze rondleidingen indien nodig uit het aanbod, pas de rondleiding aan of ga op zoek naar alternatieven.
 • Wanneer gidsactiviteiten plaatsvinden in gebouwen, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden. Bezoek enkel gebouwen en ruimtes waar de geldende veiligheidsregels rond social distancing door de hele groep kunnen nageleefd worden.
 • Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot, treintje… ) of attributen (audiofoons,…) worden gebruikt, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen die hierrond gelden. Zo dienen bijvoorbeeld verhuurde fietsen en segways grondig gereinigd te worden na gebruik en mogen ze slechts eenmaal per dag gebruikt worden.
Belangrijkste maatregelen vóór de rondleiding
De organisatie met gidsenwerking (of de gids zelf bij eigen organisatie)
 • communiceert online over de maatregelen en de verwachtingen t.o.v. de deelnemers.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de voorzorgsmaatregelen.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de maatregelen waaraan de klant zich dient te houden tijdens de rondleiding (o.a. eigen mondmaskers).
 • laat de klant op voorhand reserveren (online, telefonisch of ter plaatse), dus voor de gidsactiviteit. Het is van belang om van alle deelnemers een naam en telefoonnummer en/of mailadres op te tekenen zodat contact tracing achteraf vergemakkelijkt wordt.
 • biedt de mogelijkheid om de betaling van de rondleiding contactloos te laten verlopen.
 • voorziet materiaal dat een basishygiëne tijdens de gidsactiviteit kan garanderen, onder andere wegwerp-mondmaskers (in geval vergeten door de deelnemer), ontsmettingsmiddel,…
De gids
 • dient de rondleiding te annuleren of moet vervangen worden wanneer hij symptomen vertoont of er een risico op besmetting bestaat.
 • doet vóór de rondleiding een systematisch controle.
Belangrijkste maatregelen tijdens de rondleiding
 • De gids overloopt de afspraken en verwachtingen rond de manier waarop de rondleiding zal verlopen en de te respecteren maatregelen (o.a. afstand van 1,5m tussen elke persoon, verplicht dragen van een mondmasker in de voorziene zones of wanneer de regels van social distancing niet gerespecteerd kunnen worden – Toerisme Vlaanderen adviseert dat de deelnemers altijd een mondmasker dragen).
 • De gids zorgt voor handhaving van richtlijnen en regels door de deelnemers.
 • De gids ontsmet zijn handen na elk contact (deur, trapleuning, audiofoon, enz.).
 • De gids draagt verplicht een mondmasker of ander persoonlijk beschermingsmiddel (zoals vb een gelaatsscherm in zones waar een mondmasker niet verplicht is) tijdens de gidsactiviteit. De gids houdt ook voldoende afstand van de deelnemers (anderhalve meter). Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.
 • Voor een rondleiding in een drukke omgeving met mogelijk veel lawaai zijn audiofoons aan te bevelen om de regels van social distancing te kunnen respecteren.
 • De gids denkt na over de plaats waar hij halt houdt om toelichting te geven: ver genoeg van een andere groep mensen, zonder de doorgang van voorbijgangers te belemmeren,…
Belangrijkste maatregelen na de rondleiding
 • De gids zorgt ervoor dat de deelnemers gebruik kunnen maken van een ontsmettingsmiddel.
 • De organisatie / gids ontsmet systematisch alle materialen / attributen die gebruikt werden tijdens de gidsactiviteit.
 • Aan het einde van de rondleiding ontsmet de gids zijn handen.
Webinars ‘Heropstart gidsactiviteiten in groep’

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde in juni 2020 webinars over ‘heropstart gidsactiviteiten in groep’. Expert Miguel De Clercq gaf meer uitleg over het protocol en beantwoordde de vragen.