Skip to main content
27-03-2021

Update 27 maart 2021

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen zijn ingegaan sinds donderdag 29 oktober. Op 8 maart 2021 was er een versoepeling. Deze versoepeling werd teruggeschroefd op 24 maart. De huidige maatregelen gelden tot 24 april 2021.

Gidsactiviteiten in open lucht met maximum 3 personen ouder dan 12 jaar zijn toegelaten, mits de nodige maatregelen (mondmasker, 1,5m afstand, handhygiëne, ontsmetten,…). Kinderen t.e.m. 12 jaar worden niet meegeteld.
Gidsactiviteiten in een binnenruimte voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.

Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband
 • Gidsactiviteiten in het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn toegestaan voor maximum 10 personen (tot en met 18 jaar), de begeleiders niet meegeteld. De gidsactiviteiten voor jongeren (van 13 tot en met 18 jaar) moeten buiten plaatsvinden. De gidsactiviteiten voor kinderen (tot en met 12 jaar), moeten maximaal buiten plaatsvinden.
Belangrijk
 • Gidsactiviteiten binnen (voor kinderen tot en met 12 jaar) worden herleid tot het absolute minimum (indien het niet anders kan). Er wordt maximaal voorrang gegeven aan gidsactiviteiten buiten.
 • Voor rondleidingen met vervoermiddelen zijn er beperkingen (zie hieronder).

(Bronnen: diverse ministeriële besluiten, contactcenter FOD Volksgezondheid, info-coronavirus.be, Toerisme Vlaanderen)

Het gebruik van vervoermiddelen tijdens de gidsbeurt
Rondleidingen met de fiets of de segway

Dit is toegelaten voor maximum drie personen (ouder dan 12 jaar; voor kinderen en jongeren: zie maximumaantallen hierboven), enkel op voorwaarde dat afstands- en hygiënemaatregelen nageleefd worden.
Indien de fiets verhuurd wordt, moet de fiets grondig ontsmet worden na gebruik. Het gebruik ervan moet beperkt worden tot één keer per dag. Dit geldt eveneens voor de segways.

Rondleidingen met andere vervoermiddelen (koetsen, bootjes, treintjes,…)

Gidsactiviteiten met andere vervoermiddelen (koetsen, bootjes, treintjes, …) zijn op dit ogenblik niet toegelaten.

Mondmasker

Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.

Protocol heropstart gidsactiviteiten

Onderstaand protocol is van toepassing bij gidsactiviteiten buiten met maximum drie personen ouder dan 12 jaar en bij gidsactiviteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.
Toerisme Vlaanderen publiceerde het veiligheidsprotocol, specifiek voor organisaties met gidsenwerking. Het protocol is goedgekeurd en heeft dus een regelgevend karakter voor organisaties met gidsenwerking.

Wat zegt het protocol?

Dit veiligheidsprotocol richt zich tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren. Het werkveld waarbinnen deze organisaties en gidsen actief zijn, is heel divers. Er zijn verschillende soorten organisaties met een gidsenwerking: gidsenverenigingen, diensten voor toerisme, reisorganisatoren, musea, erfgoedsites,… Ook de locaties waar (in een stedelijke omgeving, in de natuur, in een museum,…) en de manieren waarop (te voet, met de fiets, per boot,…) de rondleidingen gebeuren zijn heel uiteenlopend.

Algemene principes zijn:
 • Gezondheid van gids en bezoekers staat voorop! Een heropstart kan pas als de organisatie de maatregelen kan hanteren en respecteren.
 • De algemene veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal: schud geen handen, hou 1,5 meter afstand, zorg voor een mondmasker, let op een goeie handhygiëne, hoest of nies in de elleboog, voorzie papieren zakdoekjes, blijf thuis bij ziekte en ontsmet punten die door verschillende mensen worden aangeraakt.
Belangrijkste maatregelen op vlak van de organisatie met gidsenwerking
 • Zorg voor een intern voorzorgsmaatregelenplan specifiek voor de eigen organisatie en voorzie tijdig de nodige middelen.
 • Betrek en motiveer de gidsen bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de voorzorgsmaatregelen.
 • Documenteer deze maatregelen ook schriftelijk. Dat kan door het opstellen van een interne handleiding voor de gidsen. Instrueer de gidsen hieromtrent, bijvoorbeeld met een praktische interne vorming.
 • Monitor deze maatregelen regelmatig en stuur bij waar nodig.
 • Zorg voor een aanspreekpunt (corona-coördinator) voor vragen i.v.m. de maatregelen. Communiceer aan de gidsen en de klanten wie deze contactpersoon is en hoe ze die kunnen bereiken.
 • Evalueer het bestaande aanbod van rondleidingen. Indien er delen van rondleidingen of volledige rondleidingen zijn waarbij de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden (vb. bezoek aan kleine ruimte, rondgang in smalle steegjes,…) verwijder deze rondleidingen dan tijdelijk uit het aanbod.
 • Analyseer het traject, de inhoud en de aanpak van elke rondleiding. Bepaalde types van rondleidingen en bijhorende activiteiten zijn voorlopig niet aan de orde: proeverijen, kookworkshops,… Bepaalde elementen zijn mogelijk niet veilig, haalbaar of wenselijk (tonen en in de groep laten rondgaan van objecten, details van dichtbij bekijken, rollenspellen,…). Haal deze rondleidingen indien nodig uit het aanbod, pas de rondleiding aan of ga op zoek naar alternatieven.
 • Wanneer gidsactiviteiten plaatsvinden in gebouwen, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden. Bezoek enkel gebouwen en ruimtes waar de geldende veiligheidsregels rond social distancing door de hele groep kunnen nageleefd worden.
 • Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,treintje… ) of attributen (audiofoons,…) worden gebruikt, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen die hierrond gelden. Zo dienen bijvoorbeeld verhuurde fietsen en segways grondig gereinigd te worden na gebruik en mogen ze slechts eenmaal per dag gebruikt worden.
Belangrijkste maatregelen vóór de rondleiding
De organisatie met gidsenwerking (of de gids zelf bij eigen organisatie)
 • communiceert online over de maatregelen en de verwachtingen t.o.v. de deelnemers.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de voorzorgsmaatregelen.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de maatregelen waaraan de klant zich dient te houden tijdens de rondleiding (o.a. eigen mondmaskers).
 • laat de klant op voorhand reserveren (online, telefonisch of ter plaatse), dus voor de gidsactiviteit. Het is van belang om van alle deelnemers een naam en telefoonnummer en/of mailadres op te tekenen zodat contact tracing achteraf vergemakkelijkt wordt.
 • biedt de mogelijkheid om de betaling van de rondleiding contactloos te laten verlopen.
 • voorziet materiaal dat een basishygiëne tijdens de gidsactiviteit kan garanderen, onder andere wegwerp-mondmaskers (in geval vergeten door de deelnemer), ontsmettingsmiddel,…
De gids
 • dient de rondleiding te annuleren of moet vervangen worden wanneer hij symptomen vertoont of er een risico op besmetting bestaat.
 • doet vóór de rondleiding een systematisch controle.
Belangrijkste maatregelen tijdens de rondleiding
 • De gids overloopt de afspraken en verwachtingen rond de manier waarop de rondleiding zal verlopen en de te respecteren maatregelen (o.a. afstand van 1,5m tussen elke persoon, verplicht dragen van een mondmasker in de voorziene zones of wanneer de regels van social distancing niet gerespecteerd kunnen worden – Toerisme Vlaanderen adviseert dat de deelnemers altijd een mondmasker dragen).
 • De gids zorgt voor handhaving van richtlijnen en regels door de deelnemers.
 • De gids ontsmet zijn handen na elk contact (deur, trapleuning, audiofoon, enz.).
 • De gids draagt verplicht een mondmasker of ander persoonlijk beschermingsmiddel (zoals vb een gelaatsscherm in zones waar een mondmasker niet verplicht is) tijdens de gidsactiviteit. De gids houdt ook voldoende afstand van de deelnemers (anderhalve meter). Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.
 • Voor een rondleiding in een drukke omgeving met mogelijk veel lawaai zijn audiofoons aan te bevelen om de regels van social distancing te kunnen respecteren.
 • De gids denkt na over de plaats waar hij halt houdt om toelichting te geven: ver genoeg van een andere groep mensen, zonder de doorgang van voorbijgangers te belemmeren,…
Belangrijkste maatregelen na de rondleiding
 • De gids zorgt ervoor dat de deelnemers gebruik kunnen maken van een ontsmettingsmiddel.
 • De organisatie / gids ontsmet systematisch alle materialen / attributen die gebruikt werden tijdens de gidsactiviteit.
 • Aan het einde van de rondleiding ontsmet de gids zijn handen.
Webinars ‘Heropstart gidsactiviteiten in groep’

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde webinars over ‘heropstart gidsactiviteiten in groep’. Expert Miguel De Clercq gaf meer uitleg over het protocol en beantwoordde de vragen.