Skip to main content
04-04-2022

Naar aanleiding van het begrotingsakkoord van 2022 zijn er aangepaste btw-regels voor logies. 

“Verhuur van gemeubelde logies door private eigenaars voortaan met toepassing van de btw:
Verhuurders van gemeubelde kamers met bijkomende diensten (bijv. Airbnb) kunnen voortaan niet langer kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.”

In het begrotingsakkoord is bepaald dat aanbieders van gemeubelde logies niet meer in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.
Ondernemers die minder dan 25.000 euro omzet realiseren konden tot en met 2021 kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Ze hoefden dan geen btw aan te rekenen en geen btw-aangiften in te dienen. Sedert 1 januari 2022 worden aanbieders van gemeubelde logies uitgesloten van die regeling.
Deze maatregel is er gekomen door de zware concurrentie van privéverhuurders, die vaak worden geholpen door elektronische platformen zoals Airbnb en booking.com.

Het btw-wetboek bepaalt dat verhuur van onroerende goederen in principe wordt vrijgesteld van btw, behalve wanneer het gaat om gemeubelde logies zoals in een motel of hotel. Deze bepaling heeft aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties en juridische geschillen.

Een vrijstelling geldt niet als het gaat om een verblijf van minder dan drie maanden, en wanneer nauw samenhangende diensten worden verricht, zoals het instaan voor het onthaal van de gasten, het aanbieden van huishoudlinnen (en vervangen in het geval de gasten langer dan een week blijven) en het voorzien van het ontbijt.

De bedoeling van de wetgever is om een einde te stellen aan de oneerlijke concurrentie tussen de hotelsector enerzijds en de particulieren die gebruik maken van elektronische deelplatformen en geen btw hoeven aan te rekenen anderzijds. Daarom komt een einde aan de vrijstelling van de btw voor kleine ondernemingen als het gaat om gemeubelde logies.

De wet werd op 31 december 2021 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 1 januari 2022. Het gedeelte over gemeubeld logies gaat als volgt:

HOOFDSTUK 3. — Gemeubeld logies
Art. 4. In artikel 44, § 3, 2°, a), van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 oktober 2018, wordt de bepaling onder het derde streepje vervangen als volgt:
″- het verschaffen, voor een periode van minder dan drie maanden, van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak
wordt verleend voor een periode van minder dan drie maanden, tenzij die inrichtingen geen van de volgende nauw samenhangende diensten verrichten: instaan voor het fysiek onthaal van de gasten, de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, wanneer het gemeubeld logies wordt verstrekt voor een periode van meer dan een week, de vervanging ervan tenminste eenmaal per week, en het dagelijks
verschaffen van het ontbijt, door de exploitant van het logies of door een derde voor zijn rekening;″.
Art. 5. Artikel 4 treedt in werking op 1 juli 2022.

Klik hier voor meer informatie.

Concrete toepassing van de wetgeving

1. Algemeen
De nieuwe regelgeving gaat reeds in vanaf 1/1/2022 en is een verplichting die voortvloeit uit de Europese btw-reglementering:

 • Voor btw geldt het principe van de “neutraliteit van de belastingheffing”.  Dit betekent, vanuit het gelijkheidsbeginsel, dat alle gelijkaardige of identieke handelingen aan dezelfde btw-regeling moeten worden onderworpen.
 • De vrijstellingsregeling voor de kleine ondernemingen vormde een uitzondering op dit gelijkheidsbeginsel. Europese lidstaten konden, met de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid, deze vereenvoudigingsmaatregel voor kleine ondernemingen toepassen. Hierdoor vielen deze activiteiten grotendeels buiten de normale btw-verplichtingen.
 • De huidige uitsluiting van diensten, zoals het verschaffen van gemeubeld logies, uit deze vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen zorgt voor een eenvormige en systematische belastingheffing tussen alla aanbieders van dergelijke diensten. De uitsluiting van het verschaffen van gemeubeld logies uit de vrijstellingsregeling is geen alleenstaand geval, want het is niet de enige handeling die is uitgesloten van het toepassingsgebied van die regeling. 
   

2. Concrete toepassing
Volgens de nieuwe regelgeving vallen logies, die gemeubelde verhuring aanbieden voor periodes korter dan 3 maanden én met één of meerdere specifieke diensten, vanaf 1/1/2022 onder een btw-toepassing van 6%:

 • Voor B&B’s (en kleine hotels) vervalt dus de optie van btw-vrijstelling als kleine onderneming.
 • Voor vakantiewoningen en gemeubelde verhuring komt er een btw-plicht als men één of meer specifieke diensten aanbiedt:
  • Fysiek onthaal
  • Aanbieden van huishoudlinnen
  • Dagelijks verschaffen van ontbijt

3. Vraag en antwoord
Vanaf wanneer dient een vakantiewoning te beschikken over een ondernemingsnummer?
Onroerende verhuring zonder diensten valt in de meeste gevallen buiten het ondernemingsaspect. Men dient wél een ondernemingsnummer aan te vragen als de onroerende verhuring van (meerdere) vakantiewoningen/appartementen een duidelijke beroepsactiviteit en -inkomen is. Dit zal steeds afhangen van de concrete feiten. Daarnaast kunnen verhuurders er ook bewust voor kiezen om een ondernemingsnummer aan te vragen (bv. als BVBA) om op deze wijze btw-plichtig te worden en dus ook btw kunnen recupereren.

Als men een vakantiewoning of gemeubeld logies verhuurt met minstens één van de volgende bijkomende diensten, zal men vanaf  1/1/2022 eveneens een ondernemingsnummer en btw-nummer dienen aan te vragen:
fysiek onthaal en/of aanbieden van huishoudlinnen en/of dagelijks verschaffen van ontbijt.
Dergelijke verhuur is sinds begin dit jaar immers aan BTW onderworpen, ongeacht het aantal woningen dat men verhuurt.

De nieuwe regelgeving is niet van toepassing voor gemeubelde verhuring zonder diensten?
Er wijzigt niets voor logies die gemeubelde verhuring zonder diensten aanbieden. Onroerende verhuring zonder diensten valt namelijk buiten het ondernemingsaspect. Dit kan zelfs gelden voor verhuring van meerdere huisjes/appartementen. Zie eerste vraag. Als de verhuring voor effectieve beroepsinkomsten zorgt is een ondernemingsnummer echter wel verplicht.
Het verhuren van een onroerend goed zonder één van volgende diensten (fysiek onthaal en/of aanbieden van huishoudlinnen en/of dagelijks verschaffen van ontbijt) zal vrijgesteld zijn van btw.
Voor de personenbelasting zullen de inkomsten voor 60% als onroerende inkomsten worden beschouwd en voor 40% als roerende inkomsten.
Op het logiesportaal vind je meer informatie over deze toepassing.

Vanaf wanneer is er een “fysiek onthaal”?
“Fysiek onthaal” is een eerder grijze zone. Volgens de nieuwe regelgeving wordt het louter overhandigen van een sleutel niet beschouwd als een “fysiek onthaal”. Ook als een sleutel niet persoonlijk wordt overhandigd is er geen fysiek onthaal.
Men kan wel van een fysiek onthaal spreken als er bv. een rondleiding in de woning gebeurt, een welkomstdrankje wordt aangeboden, … (waarbij de vraag is in hoeverre dit controleerbaar is).

Het aanbieden van bed- en badlinnen?
Wat met aanbieden van bed- en badlinnen: van zodra bed- en badlinnen ter beschikking worden gesteld is de verhuring btw-belast. Ongeacht of het gedekte bedden zijn of dat het linnenpakket kan gehuurd worden. Tot nu toe was dit een grijze zone en mocht dit bv. in de totaalprijs inbegrepen zijn om van gemeubelde verhuring zonder diensten te kunnen blijven spreken.
Als het huishoudlinnen wordt aangeboden n.a.v. een verblijf van meer dan één week, moet dit linnen minstens éénmaal vervangen worden opdat de verhuur btw-belast zal zijn. Wanneer dus de enige samenhangende dienst bestaat in de verstrekking van linnengoed bij aankomst zonder vervanging na één week (voor verblijven van meer dan één week), blijft de vrijstelling van toepassing.

Wat houdt de (tijdelijke) vrijstelling “deeleconomie” in tot eind juni 2022? 
Deze nieuwe regelgeving spreekt over een (tijdelijke) vrijstelling voor wie valt onder de “deeleconomie“. Volgens de Programmawet van 27/12/2021 werd de btw-regeling voor kleine ondernemingen geschrapt voor gemeubeld logies vanaf 1/1/2022. Voor natuurlijke personen die gemeubelde logies aanbieden werd wel een overgangsregeling voorzien. Zij kunnen namelijk beroep doen op de bijzondere btw-regeling voor de deeleconomie. Deze regeling houdt in dat als de omzet minder bedraagt dan 6.390 EUR (geïndexeerd bedrag voor 2021), men zich niet moet identificeren voor btw-doeleinden en geen btw moet aanrekenen. In principe is deze regeling voorbehouden voor diensten die via een erkend platform worden aangeboden. Maar bij wijze van overgangsregeling werd voorzien dat dit btw-regime kan worden toegepast tot en met 30/6/2022 als de diensten worden aangeboden via een niet-erkend platform.

Voor diensten die worden aangeboden vanaf 1/7/2022 (of wanneer de grens overschreden wordt) zal er wel btw verschuldigd zijn en zullen de nodige btw-formaliteiten voldaan moeten worden (tenzij het overgangsregime nog verlengd zou worden).